Home » E T Jezuit: Bohuslav Balb N, Tom Pidl K, Josef Dobrovsk , Ji Arv D SM Chovsk , Anton N Koni , Josef Kol Ek, Bohumil Kov , Jan Ryb by Source Wikipedia
E T Jezuit: Bohuslav Balb N, Tom Pidl K, Josef Dobrovsk , Ji Arv D SM Chovsk , Anton N Koni , Josef Kol Ek, Bohumil Kov , Jan Ryb Source Wikipedia

E T Jezuit: Bohuslav Balb N, Tom Pidl K, Josef Dobrovsk , Ji Arv D SM Chovsk , Anton N Koni , Josef Kol Ek, Bohumil Kov , Jan Ryb

Source Wikipedia

Published August 7th 2011
ISBN : 9781232875147
Paperback
26 pages
Enter the sum

 About the Book 

Zdroj: Wikipedia. Str nky: 25. Kapitoly: Bohuslav Balb n, Tom pidl k, Josef Dobrovsk, Ji Arv d Sm chovsk, Anton n Koni, Josef Kol ek, Bohumil Kov, Jan Ryb, Ludv k Armbruster, Alois Slov k, Pavel Ambros, Bohum r Josef Hynek Bilovsk, Albrecht ChanovskMoreZdroj: Wikipedia. Str nky: 25. Kapitoly: Bohuslav Balb n, Tom pidl k, Josef Dobrovsk, Ji Arv d Sm chovsk, Anton n Koni, Josef Kol ek, Bohumil Kov, Jan Ryb, Ludv k Armbruster, Alois Slov k, Pavel Ambros, Bohum r Josef Hynek Bilovsk, Albrecht Chanovsk z Dlouh Vsi, Franti ek L zna, Karel Slav ek, V clav Umlauf, Anton n Zgarb k, Jan Tanner, Ign c Raab, Franti ek Wolff, Felix Kadlinsk, Josef Cukr, Jakub Kresa, Jan Pavl k, Mat?j V clav teyer, Jan Ko nek, Ka par Arzenius z Radbuzy, Mat?j Tanner, Franti ek Mikul ek, Ji Crugerius, Ji David ze Zdic, Francisco Zeno, Ji Konstanc, Franti ek ilhan, Milan Glaser, Josef ?upr, Franti ek Hylmar, Vojt?ch Such . V atek: Bohuslav Balb n z Vorli?n (latinsky- 3. prosince 1621, Hradec Kr lov - 28. listopadu 1688, Praha) byl ?esk liter t, historik, kn?z, zem?pisec a pedagog. Jako jezuita se astnil rekatolizace, jako vlastenec se ve sv dob? ?adil mezi obh jce ?esk ho jazyka. Pat mezi nejv znamn?j osobnosti ?esk ho baroka. Bohuslav Ludv k Balb n p?i el na sv?t v nep li bohat, kdysi erbovn, kr lov hradeck m ansk rodin? jako potomek ryt sk ho rodu Balb n? z Vorli?n, dolo en v 15. stolet . P?vodn? se naz vali kvornicov, pak p?ibrali jm no Balbinus a po nabyt titulu z Vorli?n dle usedlosti u Hradce Kr lov vzniklo pojmenov n Balb nov z Vorli?n . Narodil se v tzv. Vodi?kovsk m dom?, kter pozd?ji pat?il do komplexu jezuitsk ch kolej, dnes tvo st Nov ho Adalbertina. D?m prodala jezuit?m 18. ?ervna 1636 Bohuslavova matka Zuzana, rozen Vodi?kov . Roku 1622 jeho otec Luk kvornic n hle zem?el. Bohuslav byl vychov v n rodinn m p telem Otou z Oppersdorfu na z mku ?astolovice, kam se s matkou p?est?hovali. Matku se synem podporoval tak Mikul ze Schonfeldtu. Zaj mavost je, e hocha p?i k?tu dr el v rukou Albrecht V clav Eusebius z Vald tejna, kter rovn mohl b t jeho kmotrem. Jako chlapec byl Balb n n?kolikr t v n? nemocen a matka ho (ve strachu) zasl bila staroboleslavsk Boho...